​​

​​​​​​​                                                                                                                  ಕುಲಪತಿಗಳ ಸಂದೇಶ​