​                                                    ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗಗಳು ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಾಪಕರುಗಳ ಮಾಹಿತಿ​

ಕನ್ನಡ ವಿಭಾಗ

ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್​ ವಿಭಾಗ

ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ವಿಭಾಗ

ಮಾಹಿತಿ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗ

ನಿರ್ವಹಣಾಶಾಸ್ತ್ರವಿಭಾಗ

ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಪೌಷ್ಟಿಕತೆ ವಿಭಾಗ

ಮಾನವ ಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗ 

ರಸಾಯನ ಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗ

ವಾಣಿಜ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗ

ಭೂಗೊಳ ಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗ

ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗ

ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗ

ಶಿಕ್ಷಣ ಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗ

ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗ

ಇತಿಹಾಸ ವಿಭಾಗ

ಜೀವರಸಾಯನ ಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗ

ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಡಳಿತ ವಿಭಾಗ

ಜೈವಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗ 

ಕಾನೂನು ವಿಭಾಗ

ಪರಿಸರ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗ

ರಾಜ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗ

ಗಣಿತಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗ

​ ಸಮಾಜ ಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗ

ಮನೋವಿಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗ

ಪುರಾತನ ಇತಿಹಾಸ ಮತ್ತು ಪುರಾತತ್ವ ಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗ

ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗ

ಸಮೂಹ ಸಂಹವನ ಮತ್ತು ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವಿಭಾಗ

ಹಿಂದಿ ವಿಭಾಗ

ಸಂಸ್ಕ್ರತ ವಿಭಾಗ

ಉರ್ದು ವಿಭಾಗ

ತೆಲಗು ವಿಭಾಗ