ಕುಲಾಧಿಪತಿಗಳು

ಶ್ರೀ ವಜುಭಾಯ್  ವಾಲಾ

ಮಾನ್ಯ ಕುಲಾಧಿಪತಿಗಳು
ಶ್ರೀ ವಜುಭಾಯ್ ವಾಲಾ
ಕರ್ನಾಟಕದ ಗವರ್ನರ್ ಹಾಗು ಕುಲಾಧಿಪತಿಗಳು,
​