​​                                                               ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಕುಂದು ಕೊರತೆ ವಿಭಾಗ

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಮುಕ್ತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕುಂದುಕೊರತೆಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತವಾಗಲು, ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಕುಲಪತಿಯವರು “ಕುಂದುಕೊರತೆಗಳ ಪರಿಹಾರ ನಿಯೋಗ  ರಚಿಸಿ ಸಂತಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಕುಂದುಕೊರತೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿ  ಅವರ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅನ್ವೇಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ಕುಂದುಕೊರತೆಗಳನ್ನು https://www.ugc.ac.in/grievance/login_home.aspx?q=1