​​​ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು


​ 

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ಹೆಸರು

ಸ್ಥಾನ

   1     

ಡಾ. ಕೆ. ಪ್ರಕಾಶ್

ಎಂ.ಎಲ್.ಐ.ಎಸ್.ಎಸ್., ಪಿಹೆಚ್.ಡಿ.


ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಅಧಿಕಾರಿ

   2     

ಎಂ. ಗೋಪಾಲ ಸ್ವಾಮಿ

ಎಂ.ಎಲ್.ಐ.ಎಸ್.ಸಿ., ಎಮ್ .ಫಿಲ್

ಉಪ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಅಧಿಕಾರಿ

   3

ವಿ. ಶೀಲಾ

ಬಿ.ಎಸ್.ಸಿ, ಎಂ.ಎಲ್.ಐ.ಎಸ್.ಸಿ., ಎಂ. .ಫಿಲ್

ಸಹಾಯಕ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಅಧಿಕಾರಿ

​   4

ಪುಟ್ಟಮಾದಯ್ಯ

ಎಂ.ಎ, ಎಂ.ಎಲ್.ಐ.ಎಸ್.ಎಸ್

ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಸಹಾಯಕ