​​​​

                                               ಗ್ರಿವ್‍ನ್ಸಸ್ ರೆಡ್ರೆಸ್ಸಲ್ ​/ ಕುಂದುಕೊರತೆಗಳ ಪರಿಹಾರ ನಿಯೋಗ ಸಮಿತಿ


ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಮುಕ್ತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕುಂದುಕೊರತೆಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತವಾಗಲು, ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಕುಲಪತಿಯವರು “ಕುಂದುಕೊರತೆಗಳ ಪರಿಹಾರ ನಿಯೋಗ ಸಮಿತಿಯನ್ನು” ರಚಿಸಿ ಸಂತಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಮಿತಿಯು ಎಲ್ಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಕುಂದುಕೊರತೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿ  ಅವರ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅನ್ವೇಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ಕುಂದುಕೊರತೆಗಳನ್ನು ksouexamgrvcell@gmail.com

ಈ ಕಳಕಂಡ ಸದಸ್ಯರು ಕುಂದುಕೊರತೆಗಳ ಪರಿಹಾರ ನಿಯೋಗ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ:

​ಡಾ. ಜೆ.ಎಸ್. ಚಂದ್ರಶೇಖರ
ಎಮ್.ಎಸ್ಸಿ., ಎಮ್.ಫಿಲ್., ಪಿಹೆಚ್.ಡಿ., ಎಫ್.ಎಸ್.ಈ.ಡಿ, 
ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ,
ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ವಿಭಾಗ,
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಮುಕ್ತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ,
ಮುಕ್ತಗಂಗೋತ್ರಿ,
ಮೈಸೂರು – 570006 
ಮೊ: 8197242133 
ಕಛೇರಿ: 0821-2500071
ಡಾ. ಡಿ. ಎಂ ಮಹೇಶ
ಎಮ್.ಸಿ.ಎ, ​​ಪಿಹೆಚ್.ಡಿ​.​
ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಸಹಾಯಕ ಪ್ರೊಫೆಸರ್,
ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗ,
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಮುಕ್ತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ
ಮುಕ್ತಗಂಗೋತ್ರಿ,
ಮೈಸೂರು - 570006
ಮೊ: 9901249102 

​ಡಾ. ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಪರ್ಕ ಅಧಿಕಾರಿ
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಮುಕ್ತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ
ಮುಕ್ತಗಂಗೋತ್ರಿ,
ಮೈಸೂರು – 570006 
ಮೊ: 9845363573​​