ಹಣಕಾಸು ಸಮಿತಿ​​​

​ಡಾ. ವಿದ್ಯಾಶಂಕರ್ ಎಸ್ ​
ಕುಲಪತಿ
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಮುಕ್ತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ,
ಮುಕ್ತಗಂಗೋತ್ರಿ, ಮೈಸೂರು – 570006
ಫೋನ್: 0821-2515149, ಫ್ಯಾಕ್ಸ್: 2500846 ಮೊ: 9448358314
​ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಸರ್ಕಾರಿ ಹಣಕಾಸು ಇಲಾಖೆ,
2ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಧಾನ ಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು – 560001
ಫೋನ್: 080-22250802 ಫ್ಯಾಕ್ಸ್: 22256360
​ಡಾ.ಬಿ.ರಮೇಶ್
ಕುಲಸಚಿವರು 
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಮುಕ್ತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ
ಮುಕ್ತ ಗಂಗೋತ್ರಿ, ಮೈಸೂರು – 570 006
ದೂ : 0821-2512471, ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ : 2500847
ಮೊ : 9448419939
​ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಸರ್ಕಾರಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ(ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ), ಎಮ್.ಎಸ್.ಕಟ್ಟಡ, ಬೆಂಗಳೂರು – 560001
ಫೋನ್: 080-22032591 ಫ್ಯಾಕ್ಸ್: 22253756
​ಡಾ| ಎ.ಖಾದರ್ ಪಾಷಾ
ಹಣಕಾಸು ಅಧಿಕಾರಿ
ಸದಸ್ಯರು, ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್,
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಮುಕ್ತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ,
ಮುಕ್ತಗಂಗೋತ್ರಿ, ಮೈಸೂರು – 570006