ಹುಡುಗರ ವಸತಿಗೃಹ / ವಸತಿನಿಲಯ​


ಇಲ್ಲಿ ಮೂರು ಕೊಠಡಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಏಳು ಕುಟೀರಗಳು ಇವೆ. ಒಂಬತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪ್ರತಿ ಕುಟೀರದಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದು. ದಿನಕ್ಕೆ ರೂ. 50/- ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನಿಗದಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಕೆಎಸ್‍ಒಯು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಸೀಮಿತ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ  ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕೆಎಸ್‍ಒಯು ಇತರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ತಾವೇ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತದೆ.ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಡುವ  ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಆಸ್ತಿಯ ಹಾನಿಯನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕೊಠಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಮದ್ಯದ ಬಳಕೆ ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮದ್ಯದ ಬಳಕೆ ಕಂಡುಬಂದರೆ, ದೋಷಪೂರಿತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ದಂಡ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಸತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ಮುಂಗಡ ಮೀಸಲಾತಿಗಾಗಿ ಮಾಹಿತಿ ಸೆಲ್ ಅನ್ನು ದೂರವಾಣಿ ಮೂಲಕ ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು (ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ 0821-2519943). ಮುಂಚಿನ ಸೂಚನೆ ಇಲ್ಲದೆ ಬಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ, ಆಗಮಿಸಿದಾಗ ಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. 'ಮೊದಲು ಬಂದವರಿಗೆ ಮೊದಲ ಆದ್ಯತೆ' ಆಗಮಿಸುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಸೇವೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗುವುದು ಮತ್ತು ನಂತರ ಯಾವುದೇ ಆದ್ಯತೆಯ ಸೌಕರ್ಯಗಳಿರುವುದಿಲ್ಲ.