​​​​

ಡಾ ಎ.ಖಾದಾರ್ ಪಾಶಾ. ಕುಲಸಚಿವ,(ಪ್ರಭಾರ) ಆಡಳಿತ ಮಾಹಿತಿ 0821-2512471 (ಕಛೇರಿ)

ಪ್ರೊ. ಜಗದೀಶ.. ಡೀನ್ (ಶೈಕ್ಷಣಿಕ) ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವಿಷಯಗಳಿಗಾಗಿ 0821-2519947 (ಕಛೇರಿ)

ಡಾ ಎ.ಖಾದಾರ್ ಪಾಶಾಹಣಕಾಸು ಅಧಿಕಾರಿ

ಹಣಕಾಸು  ವಿಷಯಗಳಿಗಾಗಿ 0821-2510772 (ಕಛೇರಿ)

ಡಾ.ಎ.ರಂಗಸ್ವಾಮಿಕುಲಸಚಿವರು (ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ)

ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಹಿತಿ 0821-2519942 (ಕಛೇರಿ)

ಪ್ರೊ. ಟಿ.ಡಿ.ಬಸವರಾಜ್ಡೀನ್ (ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರ) ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ 0821-2500980 (ಕಛೇರಿ)

ಡಾ.ಎಂ. ಎಸ್.ರಮಾನಂದಉಪಕುಲಸಚಿವರು (ಐ/ ಸಿ)

ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವಿಷಯ; 0821-2416600 (ಕಛೇರಿ)

ಡಾ. ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ. ಎನ್.

ಉಪಕುಲಸಚಿವರುಪರೀಕ್ಷೆ

ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಹಿತಿ 0821-2515169 (ಕಛೇರಿ)

ಮೊಬೈಲ್-9686215043/9449211766

ಡಾ.ಸಿ. ಮಹಾದೇವಮೂರ್ತಿಉಪಕುಲಸಚಿವರು,

ಡೀನ್ ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರ,

ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಮಾಹಿತಿ 0821-2500980

ಡಾ.ಕೆ.ಪ್ರಕಾಶ್ ಗ್ರಂಥಪಾಲಕರು,

ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಮಾಹಿತಿ 0821-2510953 (ಕಛೇರಿ) 9448066788 (ಮೊಬೈಲ್)

ಶ್ರೀ.ಎಂ.ಗೋಪಾಲ ಸ್ವಾಮಿಉಪ ಗ್ರಂಥಪಾಲಕರು,

ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಸದಸ್ಯತ್ವಪುಸ್ತಕಗಳುಇತ್ಯಾದಿ.

0821-25114990 (ಕಛೇರಿ) 9449482006

ಡಾ ಎ. ವೈ. ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಪರ್ಕ ಅಧಿಕಾರಿಪರೀಕ್ಷಾಭವನ ಕುಂದುಕೊರತೆಗಳು

9845363573

0821-2500873

ಡಾ ಎ.ಎಸ್.ಮಹಾದೇವಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಪರ್ಕ ಅಧಿಕಾರಿಪ್ರವೇಶಾತಿ ಕುಂದುಕೊರತೆಗಳು 0821-2519950

9449489749

ಶ್ರೀಎಂ.ವಿ.ನಂದೀಶ್ಸಹಾಯಕ ಕುಲಸಚಿವರು (ಆಡಳಿತ ವಿಭಾಗÀ)  ಆಡಳಿತ ವಿಭಾಗದ ಮಾಹಿತಿ 9844010407

ಶ್ರೀಸಿ.ಪಿ.ಶಿವಕುಮಾರ್,ಸಹಾಯಕ ಕುಲಸಚಿವರು (ಪ್ರವೇಶಾತಿ) 9845862927

ಶ್ರೀ ಎನ್.ಬಿ.ಕುಮಾರ್ಸಹಾಯಕ ಕುಲಸಚಿವರು ಪ್ರವೇಶಾತಿ 8694017333

ಶ್ರೀ. ಜೆ.ರಮೇಶ್ಸಹಾಯಕ ಕುಲಸಚಿವರು ಡೀನ್  (ಶೈಕ್ಷಣಿಕ)8050471907

ಶ್ರೀ ಎಸ್.ಎಂ.ಚಂದ್ರೇಶ್ಸಹಾಯಕ ಕುಲಸಚಿವರು (ಸಿದ್ಧಪಾಠ ವಿಭಾಗ)   ಮೊಬೈಲ್ : 9844212616, 0821-2500984 (ಕಛೇರಿ)

ಶ್ರೀಮತಿ. ಮಂಜುಳಾಸಹಾಯಕ ಕುಲಸಚಿವರು(ಡೀನ್ ಅಧ್ಯಾಯನ ಕೇಂದ್ರ) 9019643913​

ಶ್ರೀ.ಆರ್.ಚೆಲುವಮೂರ್ತಿಸಹಾಯಕ ಕುಲಸಚಿವರು(ಹಣಕಾಸು) 9980544074

ಶ್ರೀ. ಮಂಜುಪ್ರಸಾದ್ಸಹಾಯಕ ಕುಲಸಚಿವರು (ಪ್ರವೇಶಾತಿ) 9449065168

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಪರಿಹರಿಸಲಾಗದಿದ್ದಲ್ಲಿ,

ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಕುಲಪತಿಗಳು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಮುಕ್ತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವನ್ನು ಕೆಳಗಿನ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು.

ಸಂಪರ್ಕ ಸಂಖ್ಯೆ: (0821) 2515149 (ಕಚೇರಿ)

ಇ-ಮೇಲ್: vcksou@gmail.com