ರಿಯಾಯಿತಿ


ಮಹಿಳಾ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ರಿಯಾಯಿತಿ

ಮಹಿಳಾ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಬಡತನ ರೇಖೆಗಿಂತ ಕೆಳಗಿರುವವರಿಗೆ (ಬಿಪಿಎಲ್) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಯಾವುದೇ ಕೆಎಸ್ಒಯು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ 2010-11ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆಯುವುದು ಶಿಕ್ಷಣ ಶುಲ್ಕದಲ್ಲಿ ಶೇ. 25 ರಷ್ಟು ರಿಯಾಯಿತಿ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಅರ್ಜಿದಾರರು ಪ್ರವೇಶ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಥಕ ಅಧಿಕಾರಿ ನೀಡಿದ ಬಿಪಿಎಲ್ ಕಾರ್ಡ್ಅನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಅಂತಹ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಫೋಟೋ ಮತ್ತು ಗೆಝೆಟೆಡ್ ಅಧಿಕಾರಿ ದೃಢೀಕರಿಸಿದ ಹೆಸರು ಹೊಂದಿರುವ ಅರ್ಜಿಯೊಂದಿಗೆ ಬಿಪಿಎಲ್ ಕಾರ್ಡಿನ ನಕಲನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಈ ಪ್ರಯೋಜನವು ಕೆಎಸ್ಒಯು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಹಭಾಗಿತ್ವ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ನಡೆಸಲ್ಪಡುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ.