​                                                                               ​​

                                                                                                              ಅಧಿಕಾರಿಗಳು​

ಶ್ರೀ ವಾಜುಬಾಯಿ ವಾಲ

ಕುಲಾಧಿಪತಿಗಳು

ಘನತೆವೆತ್ತ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು, 

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

ಪ್ರೊ. ಜಗದೀಶ

ಡೀನ್ (ಶೈಕ್ಷಣಿಕ)

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಮುಕ್ತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ

ಮುಕ್ತಗಂಗೋತ್ರಿ, ಮೈಸೂರು – 570 006

ಕಛೇರಿ : 0821-2515149, ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ : 2500846

ಡಾ. ಅಶ್ವಥ್ ನಾರಾಯಣ್ ಸಿ.ಎನ್ ​

ಸಮ ಕುಲಾಧಿಪತಿಗಳು

ಮಾನ್ಯ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವರು,

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

ಪ್ರೊ. ಎ. ರಂಗಸ್ವಾಮಿ​

ಕುಲಸಚಿವ (ಪರೀಕ್ಷಾಂಗ)

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಮುಕ್ತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ

ಮುಕ್ತಗಂಗೋತ್ರಿ, ಮೈಸೂರು – 570 006

ಕಛೇರಿ : 0821-2515149, ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ : 2500846

ಡಾ. ವಿದ್ಯಾಶಂಕರ್ ಎಸ್ ​

ಕುಲಪತಿ

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಮುಕ್ತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ

ಮುಕ್ತಗಂಗೋತ್ರಿ, ಮೈಸೂರು – 570 006

ಕಛೇರಿ : 0821-2515149, ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ : 2500846

ಡಾ. ಎ. ಖಾದರ್ ಪಾಷ

ಹಣಕಾಸು ಅಧಿಕಾರಿ

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಮುಕ್ತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ

ಮುಕ್ತಗಂಗೋತ್ರಿ, ಮೈಸೂರು – 570 006

ಕಛೇರಿ : 0821-2515149, ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ : 2500846

ಡಾ. ರಮೇಶ ಬಿ

ಕುಲಸಚಿವ

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಮುಕ್ತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ

ಮುಕ್ತಗಂಗೋತ್ರಿ, ಮೈಸೂರು – 570 006

ಕಛೇರಿ : 0821-2515149, ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ : 2500846

ಪ್ರೊ. ಬಸವರಾಜು ಡಿ.ಟಿ.

ಡೀನ್ (ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರಗಳು)

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಮುಕ್ತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ

ಮುಕ್ತಗಂಗೋತ್ರಿ, ಮೈಸೂರು – 570 006

ಕಛೇರಿ :