ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮಂಡಳಿ


ಪ್ರೊ. ಡಿ. ಶಿವಲಿಂಗಯ್ಯ

ಕುಲಪತಿ

ಡಾ. ರಮೇಶ. ಬಿ

ಕುಲಸಚಿವ

ಪ್ರೊ. ಜಗದೀಶ

ಡೀನ್ (ಶೈಕ್ಷಣಿಕ)

ಪ್ರೋಫ್. ಡಿ.ಟಿ.ಬಸವರಾಜು

ಡೀನ್ (ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರ)

ಡಾ|| ಎ.ಖಾದರ್ ಪಾಶಾ 

ಹಣಕಾಸು ಅಧಿಕಾರಿ

ಡಾ| ಎನ್.ಲಕ್ಷ್ಮೀ

ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ

ಸದಸ್ಯರು​

ಪ್ರೊ. ಜಗದೀಶ

ನಿರ್ದೇಶಕರು, ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಶಾಲೆ

ಸದಸ್ಯರು

ಪ್ರೊ. ಡಿ.ಟಿ.ಬಸವರಾಜು

ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಹ್ಯುಮಾನಿಟೀಸ್ ಶಾಲೆ

ಸದಸ್ಯರು​