ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮಂಡಳಿ

ಕ್ರ.ಸಂ. ​ಹೆಸರು​​ ​ಹೆಸರು​​ಇತರೆ ಮಾಹಿತಿ​

​1

​ಡಾ. ವಿದ್ಯಾಶಂಕರ್ ಎಸ್ ​

​ಕುಲಪತಿ

​2

​ಡಾ. ರಮೇಶ. ಬಿ 

ಕುಲಸಚಿವ,  

​3

​ಪ್ರೊ. ಜಗದೀಶ

​ಡೀನ್ (ಶೈಕ್ಷಣಿಕ)

​4

ಪ್ರೊ.​ ಡಿ.ಟಿ.ಬಸವರಾಜು

​ಡೀನ್ (ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರ)

​5

​ಡಾ|| ಎ.ಖಾದರ್ ಪಾಶಾ 

​ಹಣಕಾಸು ಅಧಿಕಾರಿ

​6

​ಡಾ| ಎನ್.ಲಕ್ಷ್ಮೀ

​ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ, 

​ಸದಸ್ಯರು​

7​

​ಪ್ರೊ. ಜಗದೀಶ

​ನಿರ್ದೇಶಕರು, ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಶಾಲೆ

​ಸದಸ್ಯರು

​8

​ಪ್ರೊ. ಡಿ.ಟಿ.ಬಸವರಾಜು

​ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಹ್ಯುಮಾನಿಟೀಸ್ ಶಾಲೆ

​ಸದಸ್ಯರು​