​​​                                                                                            

                                                                         ವಿವರಣಾ ಪುಸ್ತಕ​​​​​