​​ಆನ್ಲೈನ್ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ​ಸಹಾಯವಾಣಿarr06red ಮೇಲ್ ಐಡಿ​ : online@ksoumysuru.ac.in

arr06redದೂರವಾಣಿ  :   
0821-2500981
0821-2500983
0821-2519941
0821-2519943
0821-2519948
           

0821-2510953