​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​2019-20​​ ಪ್ರವೇಶಾತಿ ಆರಂಭ (ಜುಲೈ​​)


                                                                                                            arr06redಪ್ರವೇಶಾತಿ ಅರ್ಜಿ​​(ಡೌನ್ಲೋಡ್, ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ)​​new-blink​​

                                                                                                           arr06redಆಫ್ ಲೈನ್ ಪ್ರವೇಶಾತಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಸೂಚನೆಗಳು​ new0

     arr06redಪ್ರವೇಶಾತಿ ಪ್ರಕಟಣೆ-13.06.2019new0​                                           arr06redಪ್ರವೇಶಾತಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಸಹಾಯವಾಣಿ ​new0

      arr06red ಪ್ರವೇಶಾತಿ ಅಧಿಸೂಚನೆ​ new0​                                                                         arr06red​ ಪ್ರವೇಶಾತಿ ಅರ್ಜಿ​  new-blink

​      arr06red ಪ್ರಮುಖ ದಿನಾಂಕಗಳು​ new0                                                                arr06red ಆನ್ಲೈನ್ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೈಪಿಡಿ​​​ new0

     arr06red ವಿವರಣಾ ಪುಸ್ತಕ​​ new0                                                                    arr06red ಎಂಬಿಎ ಆನ್ಲೈನ್ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೈಪಿಡಿ​ new0

      arr06red ಅರ್ಹತೆ ಮತ್ತು ಶುಲ್ಕದ ವಿವರ​ ​new0                                                    arr06red ಆನ್ಲೈನ್ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ​ಸಹಾಯವಾಣಿ​ new0

     arr06redಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಕೇಂದ್ರಗಳ ವಿವರ​new0                                                     arr06red ಪ್ರವೇಶಾತಿಯ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ​​​ new0

     arr06redವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆಗಳು​ new0                                                               


     ​