​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​2019-20​​ ಪ್ರವೇಶಾತಿ ಆರಂಭ (ಜುಲೈ​​)


      arr06red ಪ್ರವೇಶಾತಿ ಅಧಿಸೂಚನೆ​ new0​                                                                         arr06red​ ಪ್ರವೇಶಾತಿ ಅರ್ಜಿ​  new-blink

​      arr06red ಪ್ರಮುಖ ದಿನಾಂಕಗಳು​ new0                                                                arr06red ಆನ್ಲೈನ್ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೈಪಿಡಿ​​​ new0

     arr06red ವಿವರಣಾ ಪುಸ್ತಕ​​ new0                                                                    arr06red ಎಂಬಿಎ ಆನ್ಲೈನ್ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೈಪಿಡಿ​ new0

      arr06red ಅರ್ಹತೆ ಮತ್ತು ಶುಲ್ಕದ ವಿವರ​ ​new0                                                    arr06red ಆನ್ಲೈನ್ ಸಹಾಯವಾಣಿ​ new0

     arr06redಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಕೇಂದ್ರಗಳ ವಿವರ​ new0                                                     arr06red ಪ್ರವೇಶಾತಿಯ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ​​​ new0

     arr06redವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆಗಳು​ new0                                                               


     ​