​​​                 

                                                                                                        ಯು.ಜಿ.ಸಿ ಮಾನ್ಯತೆ​​​​​