​​​​​​

​                                                                                                        ​​​​​​​​ಟೆಂಡರ್ ಮತ್ತು ದರಪಟ್ಟಿ​