​​ವಿವಿ ನೀಡುವ ವಿವಿಧ ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ರಮಗಳು

ಅ. ಸ್ನಾತಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ರಮ

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ರಮಅವಧಿಕ್ರಮ​
1​ಬಿ.ಎ3 ವರ್ಷಗಳುವಾರ್ಷಿಕ
2ಬಿ.ಕಾಂ3 ವರ್ಷಗಳುವಾರ್ಷಿಕ
3ಬಿ.ಲಿಬ್.ಐ.ಎಸ್ಸಿ1 ವರ್ಷವಾರ್ಷಿಕ

ಆ. ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ರಮ

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ರಮಅವಧಿಕ್ರಮ
1ಎಂ.ಎ ಕನ್ನಡ2 ವರ್ಷಗಳುವಾರ್ಷಿಕ
2ಎಂ.ಎ ಇಂಗ್ಲೀಷ್2 ವರ್ಷಗಳುವಾರ್ಷಿಕ
3ಎಂ.ಎ ಹಿಂದಿ2 ವರ್ಷಗಳುವಾರ್ಷಿಕ
4ಎಂ.ಎ ಉರ್ದು2 ವರ್ಷಗಳುವಾರ್ಷಿಕ
5ಎಂ.ಎ ಇತಿಹಾಸ2 ವರ್ಷಗಳುವಾರ್ಷಿಕ
6ಎಂ.ಎ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ2 ವರ್ಷಗಳುವಾರ್ಷಿಕ
7ಎಂ.ಎ ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ2 ವರ್ಷಗಳುವಾರ್ಷಿಕ
8ಎಂ.ಎ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಡಳಿತ2 ವರ್ಷಗಳುವಾರ್ಷಿಕ
9ಎಂ.ಎ ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರ2 ವರ್ಷಗಳುವಾರ್ಷಿಕ
10ಎಂ.ಎ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಮತ್ತು ಸಮೂಹ ಸಂವಹನ ಶಾಸ್ತ್ರ2 ವರ್ಷಗಳುವಾರ್ಷಿಕ
11ಎಂ.ಎ ಪ್ರಾಚೀನ ಇತಿಹಾಸ ಮತ್ತು ಪುರಾತತ್ವ2 ವರ್ಷಗಳುವಾರ್ಷಿಕ
12ಎಂ.ಕಾಂ2 ವರ್ಷಗಳುವಾರ್ಷಿಕ
13ಎಂ.ಎಸ್ಸಿ ಪರಿಸರ ವಿಜ್ಞಾನ2 ವರ್ಷಗಳುಸೆಮಿಸ್ಟರ್
14ಎಂ.ಲಿಬ್.ಐ.ಎಸ್ಸಿ1 ವರ್ಷವಾರ್ಷಿಕ