ಸಮಕುಲಾಧಿಪತಿಗಳು


ಶ್ರೀ. ಜಿ. ಟಿ. ದೇವೇಗೌಡ​
​​

​ಮಾನ್ಯ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವರು, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಸಮಕುಲಾಧಿಪತಿಗಳು
​​ ​​