ಆಂತರಿಕ ನಿಬಂಧಗಳು


Picture ಎಂ.ಎಉರ್ದು/ಎಂ.ಲಿಬ್.ಐ.ಎಸ್ಸಿ,/ಎಂ.ಎಸ್ಸಿ.ಜೈವಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ/ಎಂ.ಎಸ್ಸಿ.ಮಾಹಿತಿವಿಜ್ಞಾನ/ಎಂ.ಎಸ್ಸಿ.ಜೀವರಸಾಯನ ಶಾಸ್ತ್ರ ಆಂತರಿಕ ನಿಬಂಧಗಳು​                                                                           


                                                                                                          ಆಂತರಿಕ ನಿಬಂಧಗಳು- I                 

​​​​​​                ​                                                                         ಆಂತರಿಕ ನಿಬಂಧಗಳು-II​