ಆಂತರಿಕ ನಿಬಂಧಗಳು- I                 

​​​​​​                ​                                                                         ಆಂತರಿಕ ನಿಬಂಧಗಳು-II​