​​

                                                                                   ಆನ್‍ಲೈನ್ ​ ಪ್ರವೇಶಾತಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ


ಆತ್ಮೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ


ಆನ್‍ಲೈನ್ ಅರ್ಜಿ ತುಂಬುವಾಗ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಥವಾ ಸಂದೇಹಗಳು ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಗಿನ ದೂರಾವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಸಂಪರ್ಕ ಸಂಖ್ಯೆ:  8296081523ಇ-ಮೇಲ್: online@ksoumysuru.ac.in