ನಿರ್ವಹಣಾಶಾಸ್ತ್ರಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗ


ಡಾ. ಸಿ. ಮಹದೇವ ಮೂರ್ತಿ
​ಹುದ್ದೆಸಹ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಮತ್ತು  ಅಧ್ಯಕ್ಷರು
​ ​ ​ ​ ​ ​
​ಈ-ಮೇಲ್

​ದೂರವಾಣಿ
9342121583
ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ
ಎಂ.ಬಿ.ಎ.,ಪಿಎಚ್.ಡಿ
​ಪರಿಣಿತಿ ಕ್ಷೇತ್ರ
ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವ್ಯಾಪಾರ
ಸ್ವವಿರ
​ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಈ ಲಿಂಕ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ


ಡಾ. ಹೆಚ್. ರಾಜೇಶ್ವರಿ
​ಹುದ್ದೆ​ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು
​ ​ ​ ​ ​ ​
​ಈ-ಮೇಲ್
mbaksou@yahoo.co.in
​ದೂರವಾಣಿ
0821-254448-269,9845528357
ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ
ಎಂ.ಬಿ.ಎ.,ಪಿಎಚ್.ಡಿ
​ಪರಿಣಿತಿ ಕ್ಷೇತ್ರ
ಆಪರೇಷನ್ ರಿಸರ್ಚ್
ಸ್ವವಿರ
​ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಈ ಲಿಂಕ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ


ಡಾ. ಸವಿತ
​ಹುದ್ದೆ​ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು
​ ​ ​ ​ ​ ​
​ಈ-ಮೇಲ್
 savitha.sathish@yahoo.com
​ದೂರವಾಣಿ
9986846176
ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ
ಎಂ.ಬಿ.ಎ.,ಪಿಎಚ್.ಡಿ
​ಪರಿಣಿತಿ ಕ್ಷೇತ್ರ
ಹಣಕಾಸು
ಸ್ವವಿರ
​ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಈ ಲಿಂಕ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ


ಶ್ರೀ. ಪಿ.ಎಂ. ಚಿನ್ನಯ್ಯ
​ಹುದ್ದೆ​ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು
​ ​ ​ ​ ​ ​
​ಈ-ಮೇಲ್
m.chinnaiah@gmail.com
​ದೂರವಾಣಿ
9164556402
ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ
ಎಂ.ಬಿ.ಎ.,
​ಪರಿಣಿತಿ ಕ್ಷೇತ್ರ
ಹಣಕಾಸಿನ  ನೀತಿಗಳು
ಸ್ವವಿರ
​ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಈ ಲಿಂಕ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ


ಶ್ರೀ ಸಿರಾಜ್ ಭಾಷ
​ಹುದ್ದೆ​ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು
​ ​ ​ ​ ​ ​
​ಈ-ಮೇಲ್
 sirajbasha.pg@gmail.com
​ದೂರವಾಣಿ
09741928422
ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ
ಎಂ.ಬಿ.ಎ.,
​ಪರಿಣಿತಿ ಕ್ಷೇತ್ರ
ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್
ಸ್ವವಿರ
​ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಈ ಲಿಂಕ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ