​​​​​​​​

​                                                                                        ಪ್ರಮುಖ ದಿನಾಂಕಗಳು

ಪ್ರವೇಶಾತಿ ಪ್ರಾರಂಭ27 ನೇ ಆಗಸ್ಟ್ 2018
ದಂಡ ಶುಲ್ಕವಿಲ್ಲದೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಕೆಗೆ ಕಡೆಯ ದಿನಾಂಕ20 ನೇ ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ 2018
ರೂ.200/- ದಂಡ ಶುಲ್ಕದೊಂದಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಕೆಗೆ ಕಡೆಯ ದಿನಾಂಕ01 ನೇ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2018​​​​