ಪ್ರಮುಖ ದಿನಾಂಕಗಳು

ಪ್ರವೇಶಾತಿ ಪ್ರಾರಂಭ​6 ನೇ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2018
ಪ್ರವೇಶಾತಿ ಕಡೆಯ ದಿನಾಂಕ20 ನೇ ಅಕ್ಟೋಬರ್2018

​​