ಇತಿಹಾಸ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗ   

                                                                                                         

ಡಾ. ಪೃಥ್ವಿದತ್ತ ಚಂದ್ರ ಶೋಭಿ
​ಹುದ್ದೆಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು
​ ​ ​ ​ ​ ​
​ಈ-ಮೇಲ್
​pdcs@outlook.com
​ದೂರವಾಣಿ

ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ
ಎಂ.ಎ., ಪಿಎಚ್.ಡಿ
​ಪರಿಣಿತಿ ಕ್ಷೇತ್ರ
ಯುರೋಪ್ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕನ್ ಇತಿಹಾಸ
ಸ್ವವಿರ
​ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಈ ಲಿಂಕ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ


ಡಾ.  ವಿ.ಎಂ ರಮೇಶ
​ಹುದ್ದೆ​ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು
​ ​ ​ ​ ​ ​
​ಈ-ಮೇಲ್
vmramesh35@gmail.com
​ದೂರವಾಣಿ
9880903740
ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ
ಎಂ.ಎ., ಪಿಎಚ್.ಡಿ
​ಪರಿಣಿತಿ ಕ್ಷೇತ್ರ
ಕರ್ನಾಟಕ ಇತಿಹಾಸ
ಸ್ವವಿರ
​ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಈ ಲಿಂಕ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ


ಡಾ. ಸಿ. ರಾಮೇಗೌಡ
​ಹುದ್ದೆ​ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು
​ ​ ​ ​ ​ ​
​ಈ-ಮೇಲ್
drcramegowda@yahoo.com
​ದೂರವಾಣಿ
​9008904019
ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ
ಎಂ.ಎ., ಪಿಎಚ್.ಡಿ
​ಪರಿಣಿತಿ ಕ್ಷೇತ್ರ
ಸಂವಿಧಾನಿಕ ಇತಿಹಾಸ
ಸ್ವವಿರ
​ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಈ ಲಿಂಕ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ