ಭೂಗೊಳ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗ

​                                                                                                                                      

ಶ್ರೀ ಸಿ. ಎಸ್. ಮಂಜುನಾಥ
​ಹುದ್ದೆ​ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು
​ ​ ​ ​ ​ ​
​ಈ-ಮೇಲ್
geomanju.ksou@gmail.com
​ದೂರವಾಣಿ
​8762100678
ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ
ಎಂ.ಎ.,
​ಪರಿಣಿತಿ ಕ್ಷೇತ್ರ
​ವ್ಯವಸಾಯ ಭೂಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರ
ಸ್ವವಿರ
​ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಈ ಲಿಂಕ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ


ಡಾ. ವೈ. ಪಿ. ಚಂದ್ರಶೇಖರ
​ಹುದ್ದೆ​ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು
​ ​ ​ ​ ​ ​
​ಈ-ಮೇಲ್
chandrashekaraksou@gmail.com
​ದೂರವಾಣಿ
9900119917
ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ
ಎಂ.ಎ., ಪಿಎಚ್.ಡಿ
​ಪರಿಣಿತಿ ಕ್ಷೇತ್ರ
ಭೌತಿಕ ಮತ್ತು ನಗರ ಭೂಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರ
ಸ್ವವಿರ
​ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಈ ಲಿಂಕ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ