​​2011-12, 2012-13 ಮತ್ತು 2018-19ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿನ ಪರೀಕ್ಷಾ ಅರ್ಜಿ​


arr06red ಪರೀಕ್ಷಾ ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿಸಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕವನ್ನು 06.07.2019 ರವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗಿದೆ​ new0

arr06redಪರೀಕ್ಷಾ ಪ್ರಕಟಣೆ-14.06.2019 new0

arr06redಪರೀಕ್ಷಾ ಪ್ರಕಟಣೆ-12.06.2019​ new0                                                                        arr06redಪರೀಕ್ಷಾ ಅರ್ಜಿ(ಡೌನ್ಲೋಡ್, ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ)​ new-blink

 arr06redಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆ​ new0                                                                                          arr06redಪರೀಕ್ಷಾ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಸಹಾಯವಾಣಿ new0

arr06redಎಂ.ಬಿ.ಎ ಪರೀಕ್ಷಾ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಮತ್ತು ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ​new0

​ arr06red2018-19 ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪರೀಕ್ಷಾ ಅಧಿಸೂಚನೆnew0​                                        arr06redಪರೀಕ್ಷಾ ಅರ್ಜಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಮುಖಾಂತರ new-blink
arr06red2018-19 ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಾಂಕಗಳು new0                                        arr06redಪರೀಕ್ಷಾ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೈಪಿಡಿ new0

arr06red2018-19 ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪರೀಕ್ಷಾ ಶುಲ್ಕದ ವಿವರ new0                                      arr06redಆನ್ಲೈನ್ ಪರೀಕ್ಷಾ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು​ ಸಹಾಯವಾಣಿ​ new0

arr06red2018-19 ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರಗಳ ವಿವರ new0                                   

arr06red2018-19 ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆಗಳು​ new0


arr06red2011-12 ಮತ್ತು 2012-13 ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪರೀಕ್ಷಾ ಅಧಿಸೂಚನೆ new0

arr06red2011-12 ಮತ್ತು 2012-13 ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ  ಪ್ರಮುಖ ದಿನಾಂಕಗಳು new0                                          

arr06red2011-12 ಮತ್ತು 2012-13 ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪರೀಕ್ಷಾ ಶುಲ್ಕದ ವಿವರ new0

arr06red2011-12 ಮತ್ತು 2012-13 ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರಗಳ ವಿವರ new0

arr06red2011-12 ಮತ್ತು 2012-13 ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆಗಳು new0