​​​ಗಣಕಯಂತ್ರ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗ


ಡಾ.​ ​​ಡಿ.ಎಂ​ ​​ಮಹೇಶ
​ಹುದ್ದೆ​​ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು
​ ​ ​ ​ ​ ​
​ಈ-ಮೇಲ್
maheshadm@gmail.com
​ದೂರವಾಣಿ
9901249102
ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ
ಎಂ.ಸಿ.ಎ., ಪಿಎಚ್.ಡಿ.
​ಪರಿಣಿತಿ ಕ್ಷೇತ್ರ
ಇಮೇಜ್ ಪ್ರೋಸಸಿಂಗ್
ಸ್ವವಿರ
​ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಈ ಲಿಂಕ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ


ಶ್ರೀಮತಿ ಸುನೀತಾ
​ಹುದ್ದೆ​ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು
​ ​ ​ ​ ​ ​
​ಈ-ಮೇಲ್
suneethaycm@gmail.com
​ದೂರವಾಣಿ
9480326709
ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ
ಎಂ.ಎಸ್ಸಿ.,
​ಪರಿಣಿತಿ ಕ್ಷೇತ್ರ
ಇಮೇಜ್ ಪ್ರೋಸಸಿಂಗ್
ಸ್ವವಿರ
​ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಈ ಲಿಂಕ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿಡಾ.ಸುಮತಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಗೌಡ
​ಹುದ್ದೆ​ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು
​ ​ ​ ​ ​ ​
​ಈ-ಮೇಲ್
sumatiksou@gmail.com
​ದೂರವಾಣಿ
​9743363293 
ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ
ಎಂ.ಎಸ್ಸಿ.,ಪಿಎಚ್.ಡಿ.
​ಪರಿಣಿತಿ ಕ್ಷೇತ್ರ
ಮೊಬೈಲ್ ಅಡಾಕ್ ನೆಟ್‍ವಕ್ರ್ಸ್
ಸ್ವವಿರ
​ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಈ ಲಿಂಕ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿಶ್ರೀಮತಿ ಭವ್ಯ ಡಿ.ಎನ್​
​ಹುದ್ದೆ​ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು
​ ​ ​ ​ ​ ​
​ಈ-ಮೇಲ್
bhavyavijay.dn@gmail.com
​ದೂರವಾಣಿ
​8722384750
ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ
ಎಂ.ಟೆಕ್.,
​ಪರಿಣಿತಿ ಕ್ಷೇತ್ರ
ಬಯೋ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್
ಸ್ವವಿರ
​ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಈ ಲಿಂಕ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ