​ವಾಣಿಜ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗ

                                                                

ಡಾ. ಜಗದೀಶ
​ಹುದ್ದೆ​ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು
​ ​ ​ ​ ​ ​
​ಈ-ಮೇಲ್
​jagadeesha@gmail.com
​ದೂರವಾಣಿ
​9448808105
ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ
ಎಂ.ಕಾಂ., ಪಿಎಚ್.ಡಿ.
​ಪರಿಣಿತಿ ಕ್ಷೇತ್ರ
ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವ್ಯಾಪಾರ
ಸ್ವವಿರ
​ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಈ ಲಿಂಕ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ


ಡಾ. ಮಹೇಶ್. ವಿ.
​ಹುದ್ದೆ​ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು
​ ​ ​ ​ ​ ​
​ಈ-ಮೇಲ್
maheshmcom69@gmail.com
​ದೂರವಾಣಿ
9844667411
ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ
ಎಂ.ಕಾಂ., ಪಿಎಚ್.ಡಿ.
​ಪರಿಣಿತಿ ಕ್ಷೇತ್ರ
ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್
ಸ್ವವಿರ
​ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಈ ಲಿಂಕ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿಡಾ.ಆರ್. ಛಾಯ.
​ಹುದ್ದೆ​ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು
​ ​ ​ ​ ​ ​
​ಈ-ಮೇಲ್
chayajkmanjunath@gmail.com
​ದೂರವಾಣಿ
9980974834
ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ
ಎಂ.ಕಾಂ., ಪಿಎಚ್.ಡಿ.
​ಪರಿಣಿತಿ ಕ್ಷೇತ್ರ
ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್
ಸ್ವವಿರ
​ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಈ ಲಿಂಕ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ


ಶ್ರೀಮತಿ. ಉಷಾ
​ಹುದ್ದೆ​ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು
​ ​ ​ ​ ​ ​
​ಈ-ಮೇಲ್

​ದೂರವಾಣಿ
9945018092
ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ
ಎಂ.ಕಾಂ.,
​ಪರಿಣಿತಿ ಕ್ಷೇತ್ರ
ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್
ಸ್ವವಿರ
​ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಈ ಲಿಂಕ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ


ಶ್ರೀಮತಿ. ಆರ್. ಸುಕನ್ಯ
​ಹುದ್ದೆ​ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು
​ ​ ​ ​ ​ ​
​ಈ-ಮೇಲ್

​ದೂರವಾಣಿ
9945018092
ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ
ಎಂ.ಕಾಂ.,
​ಪರಿಣಿತಿ ಕ್ಷೇತ್ರ
ಹಣಕಾಸು
ಸ್ವವಿರ
​ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಈ ಲಿಂಕ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ


ಶ್ರೀ ನವೀನ. ಜಿ.ವಿ.
​ಹುದ್ದೆ​ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು
​ ​ ​ ​ ​ ​
​ಈ-ಮೇಲ್
naveenvenki7@gmail.com
​ದೂರವಾಣಿ
9945898244
ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ
ಎಂ.ಕಾಂ.,
​ಪರಿಣಿತಿ ಕ್ಷೇತ್ರ
ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ
ಸ್ವವಿರ
​ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಈ ಲಿಂಕ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ


ಶ್ರೀ ಕೆ. ಎಸ್. ಶಿವಕುಮಾರ್
​ಹುದ್ದೆ​ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು
​ ​ ​ ​ ​ ​
​ಈ-ಮೇಲ್
shivakumarkskeelara@yahoo.com
​ದೂರವಾಣಿ
9844580688
ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ
ಎಂ.ಕಾಂ.,
​ಪರಿಣಿತಿ ಕ್ಷೇತ್ರ
ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್
ಸ್ವವಿರ
​ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಈ ಲಿಂಕ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ