​​ಸಹಾಯವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ​​​ 


ಡಾ.ಎ. ವೈ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್,ಪಿ.ಆರ್.ಓ​​​​ 98453635730821-2500873​
​ಡಾ. ಎ. ಎಸ್ ಮಹದೇವ ಪಿ.ಆರ್.ಓ​​9902445879​0821-2519950​