​ಸಹಾಯವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ​​​ 


ಡಾ.ಎ. ವೈ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್,ಪಿ.ಆರ್.ಓ​​​​ 9845363573​0821-2519950
​ಡಾ. ಎ. ಎಸ್ ಮಹದೇವ ಪಿ.ಆರ್.ಓ​​9902445879/9742285347​0821-2519950​