ಯುಜಿಸಿ-ಮೂಕ್ಸ್, ಸ್ವಯಂ ಕೋರ್ಸ್ ಗಳು 

      ​ವೆಬ್ಲಿಂಕ್ಗಳು